Terms & conditions


Contents

 1. Algemeen
 2. Totstandkoming van de overeenkomst
 3. Levering en overgang van risico
 4. Betalingen
 5. Reclames
 6. Annuleringen
 7. Garanties
 8. Reparaties
 9. Aansprakelijkheid
 10. Eigendomsvoorbehoud / retentierecht
 11. Vervaltermijn
 12. Toepasselijk recht
 13. Forumkeuze

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Mafico B.V. of Mafico Audio en Video B.V., hierna te noemen Mafico, en haar opdrachtgevers of potentiële opdrachtgevers. Ze gaan altijd voor op eventuele voorwaarden van de opdrachtgever.

1.2 Indien en voor zover een overeenkomst, aanbieding of offerte van deze voorwaarden afwijkende bepalingen bevat, zonder dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk van kracht.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen als ze expliciet en schriftelijk door Mafico zijn bevestigd. Schriftelijk houdt in: op papier of langs digitale weg.


2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door of namens Mafico uitgebrachte offertes en verstrekte prijslijsten zijn vrijblijvend. Offertes kunnen worden ingetrokken zolang deze niet aanvaard zijn door opdrachtgever. Offertes zijn vanaf datum dagtekening maximaal 30 dagen geldig. Offertes en prijslijsten zijn vertrouwelijk en mogen niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt.

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Mafico aan opdrachtgever een orderbevestiging zendt. Deze orderbevestiging kan vooraf zijn gegaan door een geplaatste bestelling door opdrachtgever of een door Mafico uitgebrachte offerte. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.


3. Levering en overgang van risico

3.1 In de orderbevestiging opgegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een opgegeven levertermijn leidt niet tot schadeplichtigheid van Mafico, noch tot een recht tot opschorten van de verplichtingen van opdrachtgever. Ook ontstaat op deze grond geen recht tot ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever.

3.2 Indien levering niet op het vooraf aangegeven tijdstip c.q. binnen de aangegeven termijn kan plaatsvinden, is Mafico gerechtigd tot deelleveringen. Bij deelleveringen is Mafico gerechtigd om de deellevering, overeenkomstig de betalingsvoorwaarden, afzonderlijk te facturen.

3.3 Bij factuurbedragen boven de € 250 ex btw geschiedt de levering franco. Voor bestellingen onder dit orderbedrag wordt € 15 (per levering) aan order- en verzendkosten in rekening gebracht. De wijze van transport en verpakking wordt door Mafico bepaald.

3.4. Het risico van de te leveren producten gaat over naar opdrachtgever op het moment van aflevering.


4. Betaling

4.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 4.1 genoemde termijn heeft betaald, dan is hij over het alsdan verschuldigde bedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden aan Mafico een rente verschuldigd van 1 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.

4.3 Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden dan kan Mafico rechtsmaatregelen nemen strekkende tot verkrijging van betaling. Opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van de door Mafico te maken buitengerechtelijke incassokosten, welke worden vastgesteld volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten.

4.4 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledige nakomt, is Mafico gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

4.5 Mafico is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te vragen als voorwaarde voor verzending.

4.6 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Mafico daartoe aanleiding geeft, is Mafico voorts gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Mafico te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Mafico gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Mafico uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

4.7 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde rente, alsmede de door Mafico gemaakte invorderingskosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen. Ongeacht het kenmerk dat opdrachtgever aan de betaling geeft.


5. Reclames

5.1 Reclames met betrekking tot bij aflevering zichtbare gebreken aan verpakking of producten dienen direct, binnen 24 uur na aflevering, schriftelijk bij Mafico te worden gemeld. Andere gebreken dienen binnen 30 dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt, schriftelijk aan Mafico te worden gemeld. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn reclameert, vervalt het recht om te reclameren.

5.2 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten en heffen de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

5.3 Voorts geldt dat:
– over producten die door opdrachtgever of derden zijn ge(de)monteerd, gerepareerd of verwerkt niet meer gereclameerd kan worden, ongeacht de grond;
– mondelinge reclames en reclames die ingediend worden na het verstrijken van voornoemde termijnen niet worden geaccepteerd;
– onderzoekskosten ad € 55 ex btw bij opdrachtgever in rekening worden gebracht, voor gebreken aan producten die niet onder fabrieksgarantie vallen.


6. Annuleringen

6.1 Gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht door opdrachtgever is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Mafico.

6.2 Indien het verzoek van opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke annulering van een opdracht zijn oorzaak vindt in een levertijd van meer dan 14 dagen, dan dient het verzoek tot annuleren binnen 3 dagen na de bevestiging van de order, bij Mafico zijn ingediend.


7. Garanties

7.1 Alle door Mafico te leveren producten kennen standaard minimaal 1 jaar fabrieksgarantie.

7.2 Indien de leverancier van het product een langere garantietermijn geeft dan 1 jaar fabrieksgarantie, dan is deze langere termijn, in de verhouding tussen Mafico en opdrachtgever, in beginsel leidend. Een langere garantietermijn dan 1 jaar zal Mafico schriftelijk bevestigen evenals de eventuele voorwaarden die behoren bij het verkrijgen van een langere garantietermijn.


8. Reparaties

8.1 Verzoeken om reparaties aan producten worden door Mafico eerst in behandeling genomen nadat het defect telefonisch of via e-mail is gemeld bij Mafico en een RMA nummer is aangevraagd.

8.2 Per mail wordt door Mafico de aanmelding van de reparatie met een werkbon bevestigd en een RMA nummer doorgegeven.

8.3 De opdrachtgever is eerst dan bevoegd het product op eigen kosten- ter reparatie te zenden aan Mafico, onder bijvoeging van de werkbon met RMA nummer.

8.4 Mafico inspecteert de staat waarin het product wordt ontvangen en controleert of het defect binnen of buiten garantie valt. Producten die door opdrachtgever of derden zijn ge(de)monteerd, gerepareerd of verwerkt vallen in elk geval buiten garantie. Voor reparaties die binnen de garantie vallen zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht.

8.5 Valt de reparatie niet binnen de garantievoorwaarden dan dient opdrachtgever de onderzoekskosten ad € 55 ex btw te voldoen. Tevens ontvangt opdrachtgever een offerte voor de kosten die gemoeid zijn met de reparatie van het product. Indien opdrachtgever instemt met de offerte en de reparatie wil laten uitvoeren zal het totaalbedrag van de offerte (inclusief onderzoekskosten ad € 55 ex btw) op factuur betaald worden alvorens Mafico tot retourzending zal overgaan of het product kan worden afgehaald. Ziet opdrachtgever af van reparatie op basis van de geoffreerde kosten die daarmee gepaard zullen gaan, dan zal opdrachtgever op factuur de onderzoekskosten ad € 55 ex btw voldoen. Eerst na voldoening zal Mafico overgaan tot retourzending van het product of kan het product worden afgehaald. Kiest opdrachtgever in één van bovengenoemde gevallen voor retourzending (boven afhalen) dan worden de kosten van de zending bij opdrachtgever in rekening gebracht.

8.6 Mafico is niet gehouden zich te conformeren aan vanwege opdrachtgever gegeven termijnen waarbinnen de reparatie afgehandeld dient te zijn. Mafico zal vlot handelen maar met de deskundigheid die behoort bij een goede inspectie, vaststelling aard/oorzaak defect en de reparatie daarvan.


9. Aansprakelijkheid

9.1 Mafico is slechts aansprakelijk voor zover de aansprakelijkheid door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, derhalve tot het bedrag van de door de verzekering uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van € 5.000, tenzij er aan de zijde van opdrachtnemer sprake is van opzet of grove nalatigheid.

9.2 Indirecte schade, daaronder o.a. begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, ontstaan door welke oorzaak dan ook, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van opdrachtnemer.


10. Eigendomsvoorbehoud / retentierecht

10.1 Op alle geleverde producten geldt een eigendomsvoorbehoud van Mafico en blijft daarop rusten tot alle vorderingen van Mafico op de opdrachtgever zijn voldaan.

10.2 Dit voorbehoud geldt voor alle vorderingen van Mafico op de opdrachtgever, waartoe tevens behoren vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming. Indien de som van vorderingen van Mafico lager is dan de waarde van de in de macht van opdrachtgever zijnde producten dan bepaalt Mafico op welke producten het eigendomsvoorbehoud rust, dit na opgave van opdrachtgever.

10.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige handeling te plegen of na te laten waardoor afbreuk wordt gedaan aan het eigendomsvoorbehoud, waaronder doch niet uitsluitend, het vestigen van pandrecht.

10.4 Aan Mafico komt voorts toe een retentierecht op aan haar ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. Het stellen c.q. aanbieden van zekerheid door opdrachtgever doet het recht tot retentie niet vervallen.


11. Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingen van opdrachtgever jegens Mafico uit welke hoofde ook in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met grondslag van de vordering.


12. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Mafico waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.


13. Forumkeuze

Geschillen worden beslecht door de rechtbank binnen het arrondissement waarin Mafico (zowel Mafico B.V. als Mafico Audio en Video B.V.) is gevestigd, welke rechtbank exclusief bevoegd is van geschillen tussen Mafico en (potentiële) opdrachtgevers kennis te nemen.